ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน
ปรัชญา
การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ
1. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ผ่านกระวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์
2. การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อตอบโจทก์ปัญหาทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. การร่วมมือระหว่างศาสตร์ในการจัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์
ความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต

อัตลักษณ์
รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเดินไปด้วยกัน “One HUSO Teamwork”

เป้าประสงค์
การบริหารงานเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่การพัฒนาคน การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการสร้างบัณฑิต สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน