คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎร์ธานี โดยเริ่มจากการก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 – 2519) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยครู  ที่ตั้งขึ้นใหม่ สังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการในโครงการเงินกู้ของธนาคารโลกจำนวน  54 ล้านบาท ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการระยะ 3 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2517 – 2519 โดยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งปี พ.ศ.2547 มีการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างดังกล่าว