ผศ.ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ดร.ธณิศา สุขขารมย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

อาจารย์ดร.วิทวัส ขุนหนู

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ   การศึกษา

อาจารย์ดร.มาดล จรูญรัตน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวจุรีภรณ์ เนียมสมบัติ