ผศ.ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ดร.ธณิศา สุขขารมย์
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และบริการวิชาการ

อาจารย์ดร.วิทวัส ขุนหนู
รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ดร.มาดล จรูญรัตน์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นางสาวจุรีภรณ์ เนียมสมบัติ