อาจารย์ ดร.บดินทร์ธร บัวรอด

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.พสุวดี จันทร์โกมุท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด

อาจารย์ ดร.วิทวัส ขุนหนู

อาจารย์อยับ ซาดัดคาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ

อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู

อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง