อาจารย์มาโนชญ์ ยกเชื้อ

ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล

ผศ.ดร.อรอุษา หนองตรุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองชัย ทัศนโกวิท

 

อาจารย์สิปปภาส ตัญจนะ

อาจารย์ภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์