ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์

ประธานสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สรัญ เพชรรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง นุ่มนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิษา ติคำ

อาจารย์ ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์

อาจารย์สันติชัย แย้มใหม่