อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษมาศ พันธุ์มูสิก

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

อาจารย์ ดร.จิตราพร ชูทอง

อาจารย์ภูริชญ์ สิทธิกูล

อาจารย์นุชนาฏ อิ่มใจดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเชาว์ ชาตินฤดม


อาจารย์ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี


Ms.Joan janice martires


mr.christopher hawes


mr.dennis buis


mr.dean richardson


mr.david andrew meyer


mr.richard charles green