อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ

อาจารย์ ดร.จิราพร ไชยเชนทร์

อาจารย์ ดร.จารุโส สุดคีรี

อาจารย์ ดร.นฤมล ดำอ่อน

อาจารย์สมมาส เส้งสุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ศรีหนูสุด