จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด บุคลากรทำงาน Work from Home และมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ การติดต่อประสานงานกับคณะ สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์และ Facebook ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์ ชื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ และผู้ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดังนี้