อาจารย์ ดร.ทวิรัฐ สองเมือง
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน


Lorอาจารย์ ดร.สิทธิพร รอดปังหวาน.

อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช

อาจารย์ ธิติ พานวัน

อาจารย์กนกกุล เพชรอุทัย


นางสาวสุทธิดา ชูลี

ผู้ช่วยหลักสูตร