รศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 

ประธานสาขา

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

Master of Political Science Program In Politics and Government

ชื่อปริญญา                รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

          Master of Political Science Program (Politics and Government)

อักษรย่อปริญญา         ร.ม. (การเมืองการปกครอง) M.Pol.Sc. (Politics and Government)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีการเมืองการปกครองควรเชื่อมโยงความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและสากล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

 

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 1.5 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

แนวทางการศึกษาต่อ

มหาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาโทเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

 

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และอื่น ๆ)
  2. ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการประจำส่วนราชการต่าง ๆ
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น
  4. ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
  5. นักวิจัยอิสระและนักวิเคราะห์นโยบาย