แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
           
ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม แผนการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เดือนตุลาคม 2564        
1 โครงการเสวนาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ต้านภัย COVID 19 0135653027023 104945 ต.ค.64 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
2 โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 0135653027037 104959 ต.ค.64 สาขาวิชาภาษาไทย
3 โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับความหลากหลายทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม 0533653017002 500601 ต.ค.64 ดร.ทวิรัฐ  สองเมือง
4 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการออกสู่ตลาดแรงงาน  0135653027039 104961 ต.ค.64 สาขาวิชาภาษาไทย
5 โครงการเสวนาเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 0135653032003 104976 ต.ค.64 ดร.อมร  หวังอัครางกูร
6 โครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0135653035002 104979 ต.ค.64 อ.กชพรรณ  นุ่นสังข์
7 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บท. 0135653027040 104962 ต.ค.-พ.ย.64 อ.ปานเผด็จ  นวนหนู
เดือนพฤศจิกายน 2564        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ 0633653016002 600680 พ.ย.64 ฝ่ายวิจัย
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย “การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน” 0633653010005 600674 พ.ย.64 ฝ่ายวิจัย
3 โครงการอบรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสถานประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 0135653038001 104981 พ.ย.64 ฝ่ายวิชาการ
4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 0135653025004 104921 พ.ย.64 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการพื้นที่ขุนทะเล 0433653005001 401248 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
6 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0433653005003 401250 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0433653005004 401251 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
8 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  0133653005001     ฝ่ายบริการวิชาการ
       กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นที่และภูมิทัศน์เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา   105073 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
9 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ 3 แหลม 0133653005002     ฝ่ายบริการวิชาการ
      กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม พื้นที่ 3 แหลม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา   105078 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
10 โครงการอบรมสัมมนามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 0135653027016 104938 พ.ย.64 ผศ.ดร.สมทรง  นุ่มนวล
11 โครงการอบรมการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 0135653039006 104986 พ.ย.64 ผศ.ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
12 โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม 0135653040001 104989 พ.ย.64 ดร.สรัญ  เพชรรักษ์
13 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพัฒนา งานวิจัยชุมชน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  0135653027015 104937 พ.ย.64 อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสัมมนาการพัฒนาชุมชนบนฐานกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 0433653005005 401252 พ.ย.64 ดร.จารุโส  สุดคีรี
15 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีสากล 0135653028002 104966 พ.ย.64 ดร.อรอุษา  หนองตรุด
16 โครงการเสวนาการสร้างนวัตกรรมสังคมชุมชน 0433653006004 401255 พ.ย.64 อ.ธิติ  พานวัน
17 โครงการเสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 0135653027041 104963 พ.ย.64 อ.กนกกุล  เพชรอุทัย
18 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 0135653024006 104915 พ.ย.64 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านระบบงานสารบรรณและสารสนเทศทางวิชาการรัฐศาสตร์ 0135653027031 104953 พ.ย.64 ดร.เพ็ญนภา  สวนทอง
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (บ้านสิงห์) 0135653027032 104954 พ.ย.64 อ.กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
21 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทางรัฐศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 0135653032002 104975 พ.ย.64 ดร.ธุวพล  ทองอินทราช
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Projected-Based Learning) 0135653039003 104983 พ.ย.64 อ.กชพรรณ  นุ่นสังข์
23 โครงการอบรมการค้นหาตัวตนเพื่อเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2  0135653041001 104991 พ.ย.64 ดร.ธณิศา สุขขารมย์
เดือนธันวาคม 2564        
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 0135653031003 104971 ธ.ค.64 อ.อยับ  ซาดัดคาน
แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
           
ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม แผนการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เดือนตุลาคม 2564        
1 โครงการเสวนาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ต้านภัย COVID 19 0135653027023 104945 ต.ค.64 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
2 โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 0135653027037 104959 ต.ค.64 สาขาวิชาภาษาไทย
3 โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับความหลากหลายทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม 0533653017002 500601 ต.ค.64 ดร.ทวิรัฐ  สองเมือง
4 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการออกสู่ตลาดแรงงาน  0135653027039 104961 ต.ค.64 สาขาวิชาภาษาไทย
5 โครงการเสวนาเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 0135653032003 104976 ต.ค.64 ดร.อมร  หวังอัครางกูร
6 โครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0135653035002 104979 ต.ค.64 อ.กชพรรณ  นุ่นสังข์
7 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บท. 0135653027040 104962 ต.ค.-พ.ย.64 อ.ปานเผด็จ  นวนหนู
เดือนพฤศจิกายน 2564        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ 0633653016002 600680 พ.ย.64 ฝ่ายวิจัย
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย “การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน” 0633653010005 600674 พ.ย.64 ฝ่ายวิจัย
3 โครงการอบรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสถานประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 0135653038001 104981 พ.ย.64 ฝ่ายวิชาการ
4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 0135653025004 104921 พ.ย.64 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการพื้นที่ขุนทะเล 0433653005001 401248 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
6 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0433653005003 401250 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0433653005004 401251 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
8 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  0133653005001     ฝ่ายบริการวิชาการ
       กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นที่และภูมิทัศน์เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา   105073 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
9 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ 3 แหลม 0133653005002     ฝ่ายบริการวิชาการ
      กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม พื้นที่ 3 แหลม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา   105078 พ.ย.64 ฝ่ายบริการวิชาการ
10 โครงการอบรมสัมมนามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 0135653027016 104938 พ.ย.64 ผศ.ดร.สมทรง  นุ่มนวล
11 โครงการอบรมการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 0135653039006 104986 พ.ย.64 ผศ.ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
12 โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม 0135653040001 104989 พ.ย.64 ดร.สรัญ  เพชรรักษ์
13 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพัฒนา งานวิจัยชุมชน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  0135653027015 104937 พ.ย.64 อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสัมมนาการพัฒนาชุมชนบนฐานกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 0433653005005 401252 พ.ย.64 ดร.จารุโส  สุดคีรี
15 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีสากล 0135653028002 104966 พ.ย.64 ดร.อรอุษา  หนองตรุด
16 โครงการเสวนาการสร้างนวัตกรรมสังคมชุมชน 0433653006004 401255 พ.ย.64 อ.ธิติ  พานวัน
17 โครงการเสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 0135653027041 104963 พ.ย.64 อ.กนกกุล  เพชรอุทัย
18 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 0135653024006 104915 พ.ย.64 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านระบบงานสารบรรณและสารสนเทศทางวิชาการรัฐศาสตร์ 0135653027031 104953 พ.ย.64 ดร.เพ็ญนภา  สวนทอง
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (บ้านสิงห์) 0135653027032 104954 พ.ย.64 อ.กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
21 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทางรัฐศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 0135653032002 104975 พ.ย.64 ดร.ธุวพล  ทองอินทราช
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Projected-Based Learning) 0135653039003 104983 พ.ย.64 อ.กชพรรณ  นุ่นสังข์
23 โครงการอบรมการค้นหาตัวตนเพื่อเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2  0135653041001 104991 พ.ย.64 ดร.ธณิศา สุขขารมย์
เดือนธันวาคม 2564        
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 0135653031003 104971 ธ.ค.64 อ.อยับ  ซาดัดคาน