ชื่อ-สกุล       : ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

วุฒิการศึกษา : (รป.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยทักษิณ

E-mail        :