ชื่อ-สกุล        : อาจารย์ ดร.วาสนา จาตุรัตน์

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) รัฐศาสตร์

สถาบัน         : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail         :