ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) การบริหารกระบวนการยุติธรรม

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail        :