ชื่อ-สกุล       : อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ

วุฒิการศึกษา : (ศศ.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

E-mail        :