ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.มาดล จรูญรัตน์

วุฒิการศึกษา : (ร.ด.) เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail        :