ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

วุฒิการศึกษา : (ร.ม.) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail        :