ชื่อ-สกุล       : อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง

วุฒิการศึกษา : (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยทักษิณ

E-mail        :