ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) สารสนเทศศาสตร์

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

E-mail        :