ชื่อ-สกุล       : อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ

วุฒิการศึกษา : (คอ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail        :