ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

วุฒิการศึกษา : (สส.บ.) การจัดการสารสนเทศ

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail        :