ชื่อ-สกุล       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี

วุฒิการศึกษา : (วท.ม.) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail        :