ชื่อ-สกุล       : อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์

วุฒิการศึกษา : (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail        :