ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) ภาษาไทย

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail        :