ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.จิรวรรณ พรหมทอง

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) ไทยศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail        :