ชื่อ-สกุล       : อาจารย์อรอำไพ นับสิบ

วุฒิการศึกษา : (ศศ.ม.) ภาษาไทย

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail        :