ชื่อ-สกุล       : อาจารย์อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ

วุฒิการศึกษา : (ศศ.ม.) ไทยคดีศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail        :