ชื่อ-สกุล       : อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์

วุฒิการศึกษา : (ว.ม.) สื่อสารมวลชน

สถาบัน        :

E-mail        :