ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล

วุฒิการศึกษา : Doctor of Laws  Ethnology

สถาบัน        : Yunnan University

E-mail        :