ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.อมรา อภัยพงศ์

วุฒิการศึกษา : Doctor of Arts  Teaching Chinese as a Foreign Language

สถาบัน        : Nanjing Normal University

E-mail        :