ชื่อ-สกุล        : อาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

วุฒิการศึกษา : Linguistic and Applied Linguistic

สถาบัน          : Minzu University of China

E-mail           :