ชื่อ-สกุล        : อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ

วุฒิการศึกษา : Master of Literature   China Studies

สถาบัน          : Zhejiang University

E-mail           :