ชื่อ-สกุล        : อาจารย์วัชรีญา ยะวิเชียร

วุฒิการศึกษา : Master of Literature   Chinese Modern and Contemporary Literature

สถาบัน          : Huaqiao University

E-mail           :