ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.อภิญญา ศิริวรรณ

วุฒิการศึกษา : Doctor of literature in Chinese philology  Chinese Language and Characters (ภาษาจีนและตัวอักษรจีน)

สถาบัน        :

E-mail        :