ชื่อ-สกุล       : อาจารย์ ดร.พิชัย สุขวุ่น

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) ปรัชญาและจริยศาสตร์

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail        :