ชื่อ-สกุล       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์

วุฒิการศึกษา : (ศ.ม.) จิตรกรรม

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail        :