ชื่อ-สกุล       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวินิตย์ ศรีพิณ

วุฒิการศึกษา : (ศ.ม.) ทัศนศิลป์

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail        :