ชื่อ-สกุล       : ว่าที่ร้อยโทพงศ์ชาติ อินทชุ่ม

วุฒิการศึกษา : (กศ.ม.) ศิลปศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail        :