ชื่อ-สกุล       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลพ มีมาก

วุฒิการศึกษา : (กศ.ม.) ศิลปศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail        :