ชื่อ-สกุล       : อาจารย์พสธร สุขเสน

วุฒิการศึกษา : (กศ.ม.) ภาษาศาสตร์การศึกษา

สถาบัน        : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail        :