ชื่อ-สกุล        : อาจารย์เบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล

วุฒิการศึกษา : (อ.ม.) การแปลและการล่าม

สถาบัน          : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail           :