ชื่อ-สกุล       : อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์

วุฒิการศึกษา : (อ.ม.) การแปลและการล่าม

สถาบัน        : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail        :