นางสาวจุรีภรณ์ เนียมสมบัติ

หัวหน้าสำนักงาน


นางจารี วาริชกิจกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวเมธาวี นวลเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวมัลลิกา  สะละหมัด

นักวิชาการศึกษา


นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง

นักวิชาการศึกษา


นางสาวสิริพร เพิ่มสิริ

นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุทธิดา  ชูลี

นักวิชาการศึกษา


นางสาวซาบีร่า  ละเหร่า

นักวิชาการศึกษา


นางสาวนัฎฑิญา  เกิดสมบัติ

นักวิชาการศึกษา


นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายอพิสิทธิ  ชมเชย

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์