Archives

Recent News

                วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น ท่านคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอของบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ…

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีนเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับตัวแทนครูผู้สอนภาษาจีนจากโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 3. โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 4. โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน   หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัยCOVID-19   template-full-proposalโควิด  

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรอบอ่าวบ้านดอนอย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน     หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัยอ่าวบ้านดอน  template-full-proposal-อ่าวบ้านดอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ไทรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการของ To Be Number One  ถ้วยของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ #รางวัลขวัญใจประชาชน  

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563ในวันที่ 23กันยายน 2563เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet  

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุม อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยากรกระบวนการสำหรับนักพัฒนา มีเป้าหมายในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดทำโครงการศึกษาการปฏิบัติการวิทยากรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวทางการเป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมแก่ประชาชนและยังเป็นการ ขับเคลื่อนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและประชาชน จำนวน 200 คน โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 –…

       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

Recent Posts