ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ”โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การตอบรับ และเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก