ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ และคณะ’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ และคณะ’
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์กระท่อม ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การปลูก การแปรรูปเพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาและลดอาการของผู้ติดยาเสพติดประเภทร้ายแรง