‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด’ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด’
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย