คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.นรา พงษ์พานิช’ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.นรา พงษ์พานิช’ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่และแผนปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมประเด็นศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”