คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.อรอุษา หนองตรุด’ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.อรอุษา หนองตรุด’ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ โครงการวิจัยเรื่อง “เสียงแห่งวิถี ดนตรีสร้างสรรค์ร่วมสมัยสะท้อนวิถีชุมชนอ่าวบ้านดอน”